Anomenem igual a les portes encadellades, faixades o de tarima. Les taules són de fusta massissa amb cantells roms o bisellats, disposades tant horitzontalment com verticalment, segons els models en gruix de 35, 40, 45 o 57 mm. i taules de 17 a 22 de gruix i amb diversos amples de taula (com a màxim 20cm.)


Imatges de models

Model 501 Model 502 Model 503-14 Model 503.r Model 503.x Model 503-ER Model 505-1VL Model 505-3V Model 505 Model 506 Model 507 Model 508 Model 505

Dibuixos tècnics

Portes maximbrades, models Portes maximbrades, perfil superior

Imatges de feines realitzades

Portes maximbrades Portes maximbrades Portes maximbrades Portes maximbrades Portes maximbrades Portes maximbrades Portes maximbrades Portes maximbrades Portes maximbrades